„Mając na uwadze dobro duchowne wiernych (…) eryguję z części terytorium parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Worowie nową parafię Błogosławionego Honorata
Koźmińskiego z Lesznowoli koło Grójca.
Do nowej parafii należeć będą następujące wsie: Duży Dół, Kośmin, Las Lesznowolski,
Lesznowola i Zakrzewska Wola.
Parafia bł. Honorata Koźmińskiego w Lesznowoli należeć będzie do dekanatu grójeckiego (…).
Dekret niniejszy wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 1998 r.”

† Józef Kardynał Glemp Prymas Polski
- z dekretu erekcyjnego.